Συστήματα ADR

images
HFkEUQ9Ic3xrlVRVuE7y
DSC02434-1

Οι κανονισμοί 2009 σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και τη χρήση μεταφερόμενων εξοπλισμών υπό πίεση (CDG 2009) και η ευρωπαϊκή συμφωνία (“Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, γνωστή ως ADR), οι οποίες ρυθμίζουν από κοινού την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι πολύ προδιαγραφικά.

Πυροσβεστικός εξοπλισμός, Εξοπλισμός πέδησης, Διάφορος εξοπλισμός, Στάθμευση

Πυροσβεστικός εξοπλισμός
Η ADR παρ. 8.1.4 αφορά τους πυροσβεστήρες. Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει περίληψη των ελάχιστων απαιτήσεων. Σημειώστε ότι οι πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης καθορίζονται επειδή είναι γνωστό ότι είναι κατάλληλοι για την αντιμετώπιση πυρκαγιών κατηγορίας Α (στερεά όπως ξύλο, χαρτί κ.λπ.), κλάσης Β (πυρκαγιές υγρών) και κλάσης Γ (πυρκαγιές με αέρια).

Κάθε μονάδα μεταφοράς πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τουλάχιστον ένα φορητό πυροσβεστήρα για τις κατηγορίες φλόγας 1 A, B και C, με ελάχιστη χωρητικότητα 2 kg ξηρής σκόνης (ή ισοδύναμη χωρητικότητα για οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο πυροσβεστικό παράγοντα), κατάλληλη για την καταπολέμηση πυρκαγιάς στον κινητήρα ή στην καμπίνα της μονάδας μεταφοράς
απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός:

Για μονάδες μεταφοράς με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι και 3,5 τόνους, έναν ή περισσότερους φορητούς πυροσβεστήρες για τις κατηγορίες φλόγας 1Α, Β και Γ με ελάχιστη συνολική χωρητικότητα 4 κιλών ξηρής σκόνης (ή ισοδύναμη χωρητικότητα για οποιαδήποτε άλλη κατάλληλο πυροσβεστικό μέσο).

Για μονάδες μεταφοράς με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων μέχρι και 7,5 τόνους, ένας ή περισσότεροι φορητοί πυροσβεστήρες για τις κατηγορίες φλόγας 1Α, Β και Γ με ελάχιστη συνολική χωρητικότητα 8 κιλών ξηρής σκόνης (ή ισοδύναμη χωρητικότητα για οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο πυροσβεστικό παράγοντα), εκ των οποίων τουλάχιστον ένας πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 6 kg.

Για μονάδες μεταφοράς με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μεγαλύτερη από 7,5 τόνους, ένας ή περισσότεροι φορητοί πυροσβεστήρες για τις κατηγορίες φλόγας 1Α, Β και Γ με ελάχιστη συνολική χωρητικότητα 12 κιλών ξηρής σκόνης (ή ισοδύναμη χωρητικότητα για οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη πυροσβεστήρα), εκ των οποίων τουλάχιστον ένας πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 6 kg
Η ικανότητα του (των) πυροσβεστήρα (-ων) που απαιτείται βάσει του στοιχείου α) μπορεί να αφαιρεθεί από την ελάχιστη συνολική χωρητικότητα των πυροσβεστήρων που απαιτείται στο στοιχείο β).

Οι μονάδες μεταφοράς που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σε καθορισμένες συνολικές ποσότητες ή κάτω από τις καθορισμένες συνολικές ποσότητες σύμφωνα με την ADR 1.1.3.6 πρέπει να είναι εφοδιασμένες με έναν φορητό πυροσβεστήρα για τους κλάδους φλόγας 1Α, Β και Γ με ελάχιστη χωρητικότητα 2 κιλών ξηρής σκόνης ικανότητα για οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο πυροσβεστικό παράγοντα).

Δείτε παρακάτω μια περίληψη των παραπάνω σε μορφή πίνακα:

Οχήματος Ελάχιστη παροχή πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης
Μέχρι 3,5 t 2 kg για καμπίνα
συν 2 κιλά
Πάνω από 3,5 t και μέχρι 7,5 t 2 kg για καμπίνα
Συνολικά 8 kg (συνήθως ένα 6 kg αλλά άλλες διατάξεις είναι αποδεκτές εφόσον υπάρχει ένα 6 kg)
Πάνω από 7,5 t 2 kg για καμπίνα
Συνολικά 12 kg (συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον ενός 6 kg)
Οποιοδήποτε όχημα μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα κάτω από το όριο “μικρού φορτίου” ή μεταφέρει μόνο μολυσματικές ουσίες Μόνο 2 κιλά
Άλλοι παράγοντες
Άλλοι παράγοντες ισχύουν για τους πυροσβεστήρες που μεταφέρονται,

8.1.4.3 Ο πυροσβεστήρας πρέπει να είναι κατάλληλος για χρήση σε όχημα και να συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις του EN 3 Φορητούς πυροσβεστήρες, Μέρη 1 έως 6 (EN 3-1: 1996, EN 3-2: 1996, EN 3- 3: 1994, ΕΝ 3-4: 1996, ΕΝ 3-5: 1996, ΕΝ 3-6: 1995).

Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με σταθερό πυροσβεστήρα, αυτόματο ή εύκολα ενεργοποιημένο για την καταπολέμηση πυρκαγιάς στον κινητήρα, ο φορητός πυροσβεστήρας δεν χρειάζεται να είναι κατάλληλος για την καταπολέμηση πυρκαγιάς στον κινητήρα. Τα πυροσβεστικά μέσα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην είναι πιθανό να εκλύουν τοξικά αέρια στην καμπίνα οδηγού ή υπό την επίδραση της θερμότητας της φωτιάς.

8.1.4.4 Οι φορητοί πυροσβεστήρες που συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 8.1.4.1 ή 8.1.4.2 πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σφραγίδα που βεβαιώνει ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

Επιπλέον, φέρουν σήμα συμμόρφωσης με πρότυπο αναγνωρισμένο από αρμόδια αρχή και επιγραφή με ένδειξη τουλάχιστον της ημερομηνίας (μήνας, έτος) της επόμενης περιοδικής επιθεώρησης ή της μέγιστης επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, κατά περίπτωση.

Οι πυροσβεστήρες υπόκεινται σε περιοδικούς ελέγχους σύμφωνα με τα εγκεκριμένα εθνικά πρότυπα, προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργική τους ασφάλεια.

8.1.4.5 Οι πυροσβεστήρες εγκαθίστανται στις μονάδες μεταφοράς με τρόπο που να είναι εύκολα προσβάσιμος από το πλήρωμα του οχήματος. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε οι πυροσβεστήρες να προστατεύονται από τις επιπτώσεις των καιρικών συνθηκών, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργική τους ασφάλεια.

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τις καλωδιώσεις, τις ηλεκτρικές στήλες και το φωτισμό ισχύουν για ορισμένα οχήματα οδικών δεξαμενόπλοιων και οχήματα τύπου ΙΙΙ που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά καυσίμων εκρηκτικών.
Εξοπλισμός πέδησης
Ορισμένα οχήματα